Forskningsprojekt med Leca Lättklinker - Klima 2050
Sedan lång tid tillbaka har lösningen för att få bort regnvatten från taken varit att leda det via rännor och rör till marknivån. Ett av Klima 2050:s forskningsprojekt är att undersöka hur vi kan fördröja vattnet på dess väg till gatorna.

– Den traditionella dagvattenhanteringen har stött på två stora utmaningar i och med klimatförändringarna: För det första kommer det att bli fler extrema regnväder som snabbt överbelastar vatten- och avloppssystemen. Den andra utmaningen är förtätningen av städerna, vilket ger färre naturområden som håller kvar vattnet, säger forskaren Berit Time på SINTEF

 

Forskningsprojektet Høvringen kan ge svaren

Grönskande tak bidrar till att sakta ner avrinningen genom att absorbera regnvatten och sakta frigöra det. Forskningsprojektet utförs vid Høvringen reningsverk i Trondheim. Här har taket delats in i tre banor om vardera 90 kvadratmeter där man testar tre olika taklösningar: Leca, tak med planterade sedumväxter samt vanligt tak. Experimentområdet har sin egen meteorologiska mätstation som mäter temperatur, vind och nederbörd, samt ett avancerat system för att mäta vattenmängden som rinner ner i rännorna från vart och ett av experimentets tre områden. Stationen mäter all nederbörd, från några få droppar till riktiga skyfall. Men det är främst kortvariga, intensiva regn som projektet vill hitta lösningar för.

– I och med projektet vid Høvringen kan vi äntligen få bra data på hur vattenavrinning kan fördröjas med hjälp av så kallade blå och gröna taklösningar. Hittills har vi inte haft tillräcklig konkret kunskap.

Här kan du följa hur projektet fortlöper och bland annat se filmklipp som visar hur testerna går till: http://www.klima2050.no/hovringen-bluegreengray-roofs/.

 


Det här är Klima 2050

Klima 2050 är ett center för forskningsdriven innovation (SFI) med säte i Trondheim. SINTEF Byggforsk driver centret, som bland annat forskar fram långsiktiga lösningar för att reducera klimatförändringsrelaterade samhällshot inom byggbranschen, såsom fuktskydd av byggnader, vattenhantering och blå- gröna lösningar. Klima 2050 finansieras av Norges Forskningsråd tillsammans med dess partner inom konsortiet, där bland annat Leca och Skjæveland Group ingår.