Jordtryck - principlösningarJordtryck

Grundläggande överväganden

Vid användning av lättviktsmaterial för minskat jordtryck, måste följande parametrar beaktas:

  1. Vid utskiftning av material mot konstruktionen, är befintlig sluttning stabil?
  2. Kan vattentryck byggas upp mot konstruktionen?
  3. Vilken är belastningssituationen på motfyllningen?
  4. Är trycket i motfyllningen aktivt eller passivt?
  5. Hur påverkar grundvattennivån den långsiktiga densiteten hos lättklinker?
  6. Finns det risk för problem med upplyftning av Leca Lättklinker?


Principlösningar för jordtryck

Figurerna nedan visar principlösningar där Leca Lättklinker används för att minska det horisontella jordtrycket mot konstruktioner.
 

Jordschakt och släntstabilitet

Det är viktigt att understryka att lösningarna kräver att befintlig slänt bakom strukturen är stabil. Om befintlig slänt inte är stabil, eller om nödvändig schaktning resulterar i en ostabil slänt, är det möjligt att uppnå stabilitet med hjälp av konventionellt fyllningsmaterial (grus/stenkross) i den nedre delen av fyllningen (se figur 25).
 

Berg och spont

Ibland utgörs fyllningens bakre del inte av en slänt utan en bergprofil eller spont. I fallet med en bergprofil så kan jordtrycket beräknas utifrån lättklinkerns egenskaper för densitet och jordtryckskoefficient (0,4 se beräkningsexempel). Beträffande fyllningar som görs mellan spont och en annan konstruktion kan det vara mer komplicerat att bedöma de horisontella lasterna. Om sponten skall dras upp i ett senare skede bör den framtida baksläntens stabilitet tas med i beräkningen. Observera att det samma gäller om dragstag eller annan stöttning av sponten kommer att förändras.

 

Jordtryck mot källarmur

Figur 24 visar jordtrycket mot källarmur med och utan Leca Lättklinker som motfyllning. Den indikerar en betydande minskning av jordtrycket mot muren. Denna reduktion minskar risken för sprickor eller andra skador i konstruktionen.

 

 

leca-jordtryck-princip-fig24.jpg

Figur 24: Jordtryck mot källarmur

 

Jordtryck mot stödmur

Figur 25 visar jordtrycket mot en stödmur med och utan Leca Lättklinker som motfyllning. Den indikerade minskningen av jordtrycket är betydande jämfört med konventionellt fyllningsmaterial. Detta medger en tunnare konstruktion och gör den kostnadseffektiv.

Om en stödmur är segmenterad kan den reagera annorlunda för de applicerade belastningarna. Den segmenterade muren kan ge vika i de nedre delarna på grund av segmentstrukturen. Kombinationen av Leca Lättklinker med jordförstärkning utgör en bra lösning på en lätt motfyllning. Detta medger högre strukturer utan att ge avkall på den nödvändiga säkerheten.

leca-jordtryck-princip-fig25_0.jpg

Figur 25: Jordtryck mot stödmur 

leca-jordtryck-princip-fig26.jpg

Figur 26: Jordtryck mot brofäste och pålar
Kontakta oss om Leca Lättklinker

Få offert på lättfyllnad eller specialisthjälp från våra experter på infrastruktur och anläggning.

 

Här kan du läsa hela vår policy.