Fördröjningsmagasin: En lösning för hållbar vattenhantering

Ett fördröjningsmagasin är en volym som på något sätt tar hand om dagvatten innan det infiltreras i omgivande mark eller leds vidare i ett dimensionerat flöde vidare i dagvattennätet för att undvika översvämningar. 

I takt med att klimatförändringarna intensifieras, blir hanteringen av dagvatten allt viktigare för att minska risken för översvämningar och erosion. Fördröjningsmagasin, även kända som dagvattenmagasin, skyfallsmagasin eller dagvattenkassett spelar en avgörande roll i modern stadsplanering och vattenhantering. 

Fördröjningsmagasin är konstruerade för att tillfälligt lagra stora mängder regn- eller smältvatten, som annars skulle kunna skapa översvämningar eller överbelasta avloppssystem. Genom att samla upp vattnet och gradvis släppa ut det i dagvattensystemet eller direkt tillbaka till naturen, minskar man risken för översvämningar och skyddar ekosystemen i närliggande vattendrag. 

Vattenhantering som gör städer grönare och motståndskraftiga mot extremväder 

En av de stora fördelarna med fördröjningsmagasin är deras flexibilitet. De kan konstrueras under parker, parkeringsplatser eller andra ytor, vilket gör dem till en integrerad del av stadslandskapet utan att ta upp värdefull mark. Dessutom kan de utformas för att stödja biologisk mångfald och fungera som gröna lungor i stadsområden. 

För att maximera effektiviteten hos fördröjningsmagasin är det viktigt med noggrann planering och design. Det inkluderar att ta hänsyn till lokalt klimat, markförhållanden och potentiella framtida klimatförändringar. Genom att anpassa designen efter dessa faktorer, säkerställs att magasinen kan hantera de vattenmängder de är avsedda för, även under extrema väderförhållanden. 

Leca & Fördröjningsmagasin 

Eftersom Leca Lättklinker har en stor hålrumsvolym kan vatten lagras mellan Lecakulorna, cirka 50% av den installerade volymen och är lätt i vikt även om det är vattenmättat. Det gör att materialet är idealt för att konstruera fördröjningsmagasin. 

Gå tillbaka till ordlistan →

Please register your details first