17/11/2018
logo

Leca® Balk 190-3900

Bostadshus byggt med Lecablock

Leca Balk 200-3900

Leca Balk 190 består av armerad massiv lättklinkerbetong med sammansättning av Leca lättklinker sortering 2–6, 4–12, 8–14 mm, sand, cement och vatten. De används som bärande alt. enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5 MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering.

Mått (BxHxL): 190x190x3900 mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca balk 190 längd 3900 mm används som bärande alt. enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 3400 mm vid 10 kN/m belastning på balken.

 

EGENSKAPER

  • Max belastning: 10 kN/m
  • Ljudreduktion 49 dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 52 dB, puts två sidor
  • EI 240 med puts på en sida
  • REI 240 med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 190x190x3900 mm
     

FÖRPACKNING
Leca Balk levereras på byggpall 120x80 cm
 

LAGRING
Leca Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken.

UTFÖRANDE
Leca Balken läggs med den markerade delen upp i bruk på det oskadade upplaget med en upplagslängd av minst 250 mm. Vid mindre laster kan upplagslängden kortas ned i samråd med konstruktör. Vid ett rörligt upplag läggs balken på glidskikt av lämpligt material.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

 

EFTERBEHANDLING
Konstruktioner innehållande Leca Balk kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlade. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i putsskiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier. I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.