07/10/2019
logo

Leca® Skalmur Balk

EGENSKAPER

  • Max belastning: 7 kN
  • Ljudreduktion 40 dB, puts en sida
  • EI 180 med puts på en sida
  • REI 60 med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 95x190x1490-2990 mm

Leca Skalmur Balk består av armerad lättklinkerbetong med ingjutna ankarskenor för nedpendling i längd 1500, 2400 och 3000 mm. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5 MPa.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Skalmurbalk används ihop med Leca Skalmur Konsol NPL/NPT vid nedpendling av skalmurbalk ovanför öppning som saknar upplagsyta för traditionell Leca balk eller om öppningen är större än 2500 mm.
 

FÖRPACKNING
Leca Balk levereras på byggpall 120x80 cm
 

LAGRING
Leca Skalmurbalk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.

Egenskap Leca Skalmurbalk 1500-3000 mm
Vikt 1500mm, 31kg  2400mm, 46kg  3000mm, 56kg
Bärförmåga 7kN
Densitet 1000kg/m³
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

UTFÖRANDE
Leca Skalmurbalken pendlas ned från tillhörande Leca Skalmurkonsol med rostfri M12 gängstång, som fästs med tillhörande hammarbult i den ingjutna ankarskenan. Antal infästningspunkter i Leca Skalmur balk dimensioneras av ansvarig konstruktör och avgörs av vilken last som finns från ovanförliggande murverk.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

 

EFTERBEHANDLING
Konstruktioner innehållande Leca Skalmurbalk putsas med nätarmerat putsskikt. Även andra ytskikt som keramik utanpå putsskiktet och olika typer av skivmaterial kan appliceras.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.