06/05/2021
logo

Leca® Block 150 Pass

EGENSKAPER

  • Goda fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 42dB, puts en sida
  • Ljudreduktion 45dB, puts två sidor
  • REI 240 med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 3 MPa
  • Mått (BxHxL): 150x98x498mm

Leca Block 150 Pass har halva blockhöjden för att underlätta höjdjusteringar vid öppningar och murkrön. Leca Block 150 Pass är massiva och försedda med armeringsspår samt not och spont. Blocken är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 3 MPa.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Leca Block 150 pass är särskilt lämpade för att höjdanpassa murningen mot murkrön samt vid öppningar. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.
 

FÖRPACKNING
Leca Block levereras på byggpall 120x80 cm
Antal block/pall: 60 st
 

LAGRING
Leca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

UTFÖRANDE

Leca Block muras med tunnfogsbruk Weber Flexoheft M 2,5, bruksåtgång 20 kg/m². Vid murning med Leca Block används en skiftgång om 100 mm.

Var uppmärksam på att alla diagram och tabeller i Webers broschyrer är beräknade enligt Eurokod 6 med utgångspunkt från Weber Flexoheft M 2,5. Det betyder att om ett murverk med Leca Block muras med ett annat murbruk går det inte per automatik att använda dessa tabeller och diagram.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

 

EFTERBEHANDLING

Innerväggar av Leca Block kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlade. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i putsskiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier. I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.