13/01/2021
logo

Leca Isobalk 35-2400

EGENSKAPER

  • Max belastning: 20kN/m
  • Ljudreduktion 40dB, puts två sidor
  • REI 120 med puts på två sidor
  • REI-M 90 med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 350x190x2390 mm

Leca Isobalk 35-2400 är gjord av massiv lättklinkerbetong som är armerad och har en mellanliggande isolering av PUR. Isobalken används som enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5 MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Isobalk 35 längd 2400 mm används som bärande eller endast överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 1900 mm vid 20 kN/m belastning på balken.

FÖRPACKNING
Leca Isobalk levereras på byggpall 120x80cm
 

LAGRING
Leca Isobalk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. och den kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd på balkarna.

UTFÖRANDE
Leca Isobalk läggs med den markerade delen upp i bruk på det oskadade upplaget med en upplagslängd av minst 250 mm. Vid mindre laster kan upplagslängden kortas ned i samråd med konstruktör. Vid ett rörligt upplag läggs balken på glidskikt av lämpligt material.

UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.
 

EFTERBEHANDLING
Konstruktioner innehållande Leca Isobalk putsas med nätarmerat putskikt på in och utsida. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm med nätarmering på insidan.I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.