26/11/2020
logo

Leca® Isoblock 2.0 30 Hörn

EGENSKAPER

  • Energieffektiv hörnlösning
  • Bra fuktegenskaper, värmetröghet och isolerande förmåga
  • Ljudreduktion 40 dB, puts två sidor
  • Brandmotstånd REI 120, puts två sidor
  • Brandmotstånd REI-M 90, puts två sidor
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 300x197x433 mm
  • Vikt 14,2 kg/st
  • U-värde på 0,177W/m² °C

Leca Isoblock 2.0 30 Hörn är en enkel och robust produkt som ger ett färdigisolerat hörn på murverk direkt vid murning. Ytterdelarna av blocket består av lecablock med armeringsspår samt en mellanliggande isolering av PUR. Isoblocket är försett med anvisningar där kapning ska utföras för att erhålla en energieffektiv hörnlösning. Blocken är baserade på vatten, cement och lättklinker, och har en tryckhållfasthet på 5 MPa och ett U-värde på 0,177 W/m² °C.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Isoblock 2.0 30 Hörn används normalt som hörnlösning i både inner- och ytterhörn på ytterväggar.

FÖRPACKNING
Leca Isoblock 2.0 levereras på engångspall 100x100 cm.
Antal block/pall: 30 st

LAGRING
Leca Isoblock är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

UTFÖRANDE
Leca Isoblock 2.0 30 Hörn anpassas för höger och vänsterhörn genom kapning av Leca skalet. Blocket är försett med kapanvisningar i lecaskalet för att erhålla en energieffektiv hörnlösning. Detta block tunnfogslimmas med Weber Flexoheft M 2,5, åtgång 11 kg/m². De anpassade murarlådorna är lätta att arbeta med och lägger snabbt ut bruket/limmet i rätt mängd. Med Leca Isoblock 2.0 30 Hörn används en skiftgång om 200 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut eventuella ojämnheter i murverket.

 

Murverket utförs med murförband med minsta tillåtna förband om 80 mm. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras/limmas bäst i förband med ytterväggen. Vid avbrott i murningsarbetet rekommenderas att konstruktionen skyddas mot nederbörd.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

EFTERBEHANDLING
Murverk innehållande Leca Isoblock 2.0 30 Hörn är en del av klimatskärmen och grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar, med Weber Base 103 Rödgrund. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken för kommande putsskikt. Murverk med Leca Isoblock 2.0 30 Hörn putsas med nätarmerad puts på in- och utsida enligt Webers anvisningar om puts på Leca Isoblock.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.