26/11/2020
logo

Leca® Isoblock 2.0 35 Pass

Hus byggt med Leca

Leca Isoblock 2.0 35 Pass

Leca Isoblock 2.0 35 Pass är en enkel och robust produkt som ger ett färdigisolerat murverk direkt vid murning. Isoblocket består av två ytterdelar av Leca block med not och spont samt en mellanliggande isolering av PUR. För att erhålla en hörnlösning som är energieffektiv är isoblocket försett med anvisningar där kapning ska utföras. Passblocken är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, har en tryckhållfasthet på 5 MPa och ett U-värde på 0,129 W/m² °C. 

Mått (BxHxL): 350x97x500 mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Isoblock 2.0 35 Pass används normalt som passblock vid öppningar eller muravslut på bärande ytterväggar.

EGENSKAPER

 • Hög isolerande förmåga och värmetröghet i samma block
 • Bra fuktegenskaper och lätta lösningar
 • Ljudreduktion 40 dB, puts två sidor
 • Brandmotstånd REI 120, puts två sidor
 • Brandmotstånd REI-M 90, puts två sidor
 • Tryckhållfasthet 5 MPa
 • Mått (BxHxL): 350x97x500 mm
 • Vikt 6,6 kg/st
 • U-värde 0,129 W/m² °C
   

FÖRPACKNING
Leca Isoblock 2.0 levereras på engångspall 100x100 cm.
Antal block/pall: 60 st

LAGRING
Passblocken är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall och pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

UTFÖRANDE
Leca Isoblock 2.0 35 Pass tunnfogslimmas med Weber Flexoheft M 2,5, åtgång 11 kg/m².  De anpassade murarlådorna är lätta att arbeta med och lägger snabbt ut bruket/limmet i rätt mängd. Med not och spont i stötfogen bildas inga springor mellan blocken och utförandet blir mycket enkelt. Med detta block används en skiftgång om 100 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut eventuella ojämnheter i murverket.

Murverket utförs med murförband med minsta tillåtna förband om 80 mm. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras/limmas bäst i förband med ytterväggen. Vid avbrott i murningsarbetet rekommenderas att konstruktionen skyddas mot nederbörd.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

EFTERBEHANDLING
Murverk med Leca Isoblock 2.0 35 Pass som är del av klimatskärmen grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar, med Weber Base 103 Rödgrund. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken för kommande putsskikt. Blocket putsas med nätarmerad puts på in- och utsida enligt Weber anvisningar om puts på Leca Isoblock.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.