03/05/2021
logo

Leca® Isoblock 2.0 35 Pelarblock

Hus byggt med Leca

Leca Isoblock 2.0 35 Pelarblock

Leca Isoblock 2.0 35 Pelarblock ger ett färdigisolerat murverk direkt vid murning och som är enkel att arbeta med. Isoblocket består av ytterskal av Leca block med armeringsspår samt en mellanliggande isolering av PUR. Leca Isoblock 2.0 35 Pelarblock är baserade på leca kulor, cement och vatten, har en tryckhållfasthet på 5 MPa och ett U-värde på 0,129 W/m² °C. 

Mått (BxHxL): 350x197x498 mm

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Isoblock 2.0 35 Pelarblock används normalt mellan två stycken dörr/fönster öppningar där endast en murpelare ska utföras.

EGENSKAPER

 • Hög isolerande förmåga och värmetröghet i samma block
 • Bra fuktegenskaper och enkla lösningar
 • Ljudreduktion 40 dB, puts två sidor
 • Brandmotstånd REI 120, puts två sidor
 • Brandmotstånd REI-M 90, puts två sidor
 • Tryckhållfasthet 5 MPa
 • Mått (BxHxL): 350x197x498 mm
 • Vikt 16,0kg/st
 • U-värde 0,129 W/m² °C
   

FÖRPACKNING
Leca Isoblock 2.0 levereras på engångspall 100x100 cm.
Antal block/pall: 30 st

LAGRING
Leca Isoblock är mycket tåliga för fukt och frost. Blocken levereras på inplastad pall och kan lyftas direkt från bilen som levererar till anvisad plats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

UTFÖRANDE
Leca Isoblock 2.0 35 Pelarblock tunnfogslimmas med Weber Flexoheft M 2,5, åtgång 11 kg/m².  De anpassade murarlådorna är lätta att arbeta med och lägger snabbt ut bruket/limmet i rätt mängd. Med dessa block används en skiftgång om 200 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut eventuella ojämnheter i murverket.

Murverket utförs med murförband med minsta tillåtna förband om 80 mm. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras/limmas bäst i förband med ytterväggen.  Vid avbrott i murningen rekommenderas att konstruktionen skyddas mot nederbörd.

UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

EFTERBEHANDLING
Murverk med Leca Isoblock 2.0 35 Pelarblock som är del av klimatskärmen grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar, med Weber Base 103 Rödgrund. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken för kommande putsskikt. Leca Isoblock 2.0 35 Pelarblock putsas med nätarmerad puts på in- och utsida enligt Webers anvisningar om puts på Leca Isoblock.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.