26/11/2020
logo

Leca® Isoblock 2.0 35

EGENSKAPER

  • Hög isolerande förmåga och värmetröghet samtidigt
  • Bra fuktegenskaper och lätta lösningar
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 350x197x500 mm
  • Vikt 13,2kg/st

Ett murblock som är både lätt och rejält och som ger ett färdigisolerat murverk direkt vid murning. Isoblocket består av två ytterdelar av Leca block med armeringsspår och not och spont samt en mellanliggande isolering av PUR. Produkten är baserad på Leca Lättklinker, cement och vatten.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Används normalt som bärande yttervägg i småhus upp till tre våningar. Det kan även användas som utfackningsvägg i konstruktioner med flertalet våningsplan eller i olika former av hallbyggnationer.
 

FÖRPACKNING
Leca Isoblock 2.0 levereras på engångspall 100x100 cm.
Antal block/pall: 30 st

LAGRING
Leca Isoblock är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall och kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder regn, snö eller is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

Leca Isoblock 2.0 35

Värde

Enhet

Densitet, ρ

630

Kg/m³

Normaliserad tryckhållfasthet, fb

5

MPa

Tryckhållfasthet, fk

3,1

MPa

Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1

0,2

MPa

Böjhållfasthet vinkelrätt mot liggfog, fxk2

0,3

MPa

Skjuvhållfasthet, fvko

0,3

MPa

Elasticitetsmodul, E

3800

MPa

Värmekonduktivitet Leca, λ

0,17

W/mK

Värmekonduktivitet PUR, λ

0,024

W/mK

UTFÖRANDE
Blocket tunnfogslimmas med Weber Flexoheft M 2,5, åtgång 11 kg/m². De anpassade murarlådorna är lätta att arbeta med och lägger snabbt ut bruket/limmet i rätt mängd. Med not och spont i stötfogen bildas inga springor mellan blocken och utförandet blir mycket enkelt. Med Leca Isoblock 2.0 35 används en skiftgång om 200 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut eventuella ojämnheter i murverket.

Murverket utförs med murförband med minsta tillåtna förband om 80 mm. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras/limmas bäst i förband med ytterväggen. Sker avbrott i murningen rekommenderas att konstruktionen skyddas mot nederbörd så som regn, snö eller hagel.


UTTORKNING/HÄRDNING
Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

EFTERBEHANDLING
Murverk innehållande detta murblock är en del av klimatskärmen och grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar, med Weber Base 103 Rödgrund. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken för kommande putsskikt. Murverket putsas med nätarmerad puts på in- och utsida enligt Webers anvisningar om puts på Leca Isoblock.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.


FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.