27/05/2020
logo

Leca Lättklinker 0/4c

EGENSKAPER

  • Enbart bränd lera
  • Påverkar inte närliggande växtlighet
  • Enkel hantering med låg vikt
  • 1000 liter storsäck

Leca Lättklinker 0/4c används som ballast i betong och torrbruksprodukter samt cementbundna volymbyggare. Fungerar även mycket bra som halkbekämpningsmaterial på vintern. 

Leca Lättklinker är bränd expanderad lera. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugnar och siktas därefter upp i olika fraktioner. Fraktion 0/4c framställs genom att lättklinkermaterial krossas till specificerad dimension.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Lättklinker 0/4c används både som lättballast i betong och torrbruksprodukter samt som cementbunden volymbyggare. Fraktionen används också som som halkbekämpningsmaterial på vintern.
 

FÖRPACKNING
Leca Lättklinker 0/4c, levereras på byggpall 120x80 cm. Levereras även i storsäck på 1000 liter.


LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. De levereras i 50 liter säck på inplastad pall eller i storsäck. Pallen och storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på förpackningarna.

Egenskap / Provningsmetod Leca Lättklinker 0/4c
Torr skrymdensitet / EN 1097-3 630 ± 15 % kg/m3
Korndensitet/EN 1097-6  Annex C 1076 ± 15 % kg/m3
Kompaktdensitet  NPD
Kornfördelning/EN 933-1

0-4 mm
Överkorn ≤ 10%

Sammansättning/Innehåll 

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

Krossmotstånd/EN 13055-1 Annex A NPD
Kompressibilitet vid 0,2 MPa
EN 13055-2, Annex A  
NPD
Dynamisk kompression efter 2 000 000
Lastväxlingar/EN 15732, Annex B
NPD
Friktionsvinkel  NPD
Värmekonduktivitet/EN 14063-1  EN 12667 NPD
Värmekonduktivitet vid 50 % fuktkvot  NPD
Karakteristisk tunghet ovan gvy, 100 år  NPD
Karakteristisk tunghet under gvy, 100 år NPD
Tunghet under gvy vid utläggning  NPD
Volymbeständighet/EN 13055-1  Beständigt enligt lång erfarenhet
Frostbeständighet/EN 13055-2 Beständigt enligt lång erfarenhet
Vattenpermeabilitet NPD
Brandegenskaper  Klass A1 utan testning
Kompressibilitet och tryckhållfasthet/
EN 13055-2 Annex A

NPD

Krypning (200kPa 24 hours)/prEN 00088199 Annex C NPD

UTFÖRANDE
Leca Lättklinker 0/4c fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt. I de fall produkten appliceras inomhus skall detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.