13/01/2021
logo

Leca Lättklinker 4/12

EGENSKAPER

  • Enbart bränd lera
  • Vanligt förekommande som lättballastmaterial inom betong, element och blockproduktion
  • Enkel hantering med låg vikt
  • 1750 liter storsäck
  • Värmekonduktivitet 0,11 W/mK

Leca Lättklinker 4/12 används i huvudsak som ballastmaterial men även som fyllnad i och kring huskroppar.

Leca Lättklinker, även kallat lecakulor i folkmun, är bränd lera från Östgötaslätten. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp till fraktion 4-12 mm.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Lättklinker 4/12 används främst som ballastmaterial till betong. Även till tillverkning av block och elementprodukter. Leca Lättklinker 4/12 kan även användas som isoleringsmaterial i byggnader samt som motfyllnadsmaterial kring byggnader.
 

FÖRPACKNING
Leca Lättklinker 4/12 levereras i storsäck på 1750 liter.
 

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. Levereras i storsäck. Storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på storsäcken. 

Egenskap / Provningsmetod Leca Lättklinker 4/12
Torr skrymdensitet / EN 1097-3 310 ± 15 % kg/m3
Korndensitet/EN 1097-6  Annex C 575 ± 15 % kg/m3
Kompaktdensitet 2500 kg/m3
Kornfördelning/EN 933-1

4/12,5 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%

Sammansättning/Innehåll 

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

Vattenabsorption/EN 1097-6 Annex C
5 min/ 24 tim
 ≤20/≤25 (Vikt-%)
Kapillär stighöjd/EN 1097-10 -
Krossmotstånd/EN 13055-1 Annex A -
Kompressibilitet vid 0,2 MPa
EN 13055-2, Annex A  
-
Dynamisk kompression efter 2 000 000
Lastväxlingar/EN 15732, Annex B
-
Friktionsvinkel  -
Värmekonduktivitet/EN 14063-1  EN 12667 -
Värmekonduktivitet vid 50 % fuktkvot  -
Karakteristisk tunghet ovan gvy, 100 år  -
Karakteristisk tunghet under gvy, 100 år -
Tunghet under gvy vid utläggning  -
Volymbeständighet/EN 13055-1  Beständigt enligt lång erfarenhet
Frostbeständighet/EN 13055-2 Beständigt enligt lång erfarenhet
Emissioner Se note i ZA.1 -
Vattenpermeabilitet -
Brandegenskaper   Klass A1 utan testning
Kompressibilitet och tryckhållfasthet/
EN 13055-2 Annex A

-

Krypning (200kPa 24 hours)/EN 00088199 Annex C -

UTFÖRANDE
Leca Lättklinker 4/12 fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde. Vid bulktransport kan materialet antingen tippas på angiven plats eller blåsas dit. Läs mer om leverans och installation här.

UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt som anges på leveranssedel vid bulktransport. I de fall produkten appliceras inomhus ska detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.