13/01/2021
logo

Leca Lättklinker 8/20

EGENSKAPER

  • Enbart bränd lera
  • Vanligt förekommande vid väg och järnvägsprojekt
  • Används ofta som motfyllnad mot byggnader som isolering/dräneringsmaterial
  • Påverkar inte närliggande växtlighet
  • Enkel hantering med låg vikt
  • 1750 liter storsäck
  • Värmekonduktivitet 0,11W/mK

Leca Lättklinker 8/20 är ett lättfyllnadsmaterial som används för olika applikationer inom anläggningsindustrin och som fyllnad i och kring byggnader.

Produkten är bränd lera från Östgötaslätten. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C-1200 °C och siktas därefter upp till fraktion 8/20 mm.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Lättklinker 8/20 används i olika tillämpningar inom anläggningsindustrin som t.ex. lätt volymbyggare till infrastrukturprojekt. Används även som isoleringsmaterial i byggnader samt som lätt motfyllnadsmaterial kring byggnader och till cementbundna fyllningar.
 

FÖRPACKNING
Leca Lättklinker 8/20 levereras i storsäck på 1750 liter.
 

LAGRING
Leca Lättklinker är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. Levereras i storsäck. Storsäcken kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på storsäcken.

Egenskap / Provningsmetod Leca Lättklinker 8/20
Torr skrymdensitet / EN 1097-3  260 ± 15 % kg/m3
Korndensitet/EN 1097-6  Annex C  495 ± 15 % kg/m3
Kompaktdensitet  2500 kg/m3
Kornfördelning/EN 933-1

8/20 mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%

Sammansättning/Innehåll 

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

Vattenabsorption/EN 1097-6 Annex C
5 min/24 tim/30 dygn/300 dygn
 ≤20/≤25/≤40/≤60 (Vikt-%)
Kapillär stighöjd/EN 1097-10  -
Krossmotstånd/EN 13055-1 Annex A  ≥ 0,73 MPa
Kompressibilitet vid 0,2 MPa
EN 13055-2, Annex A  
 <1 (%)
Dynamisk kompression efter 2 000 000
Lastväxlingar/EN 15732, Annex B
 <1 (%)
Friktionsvinkel   39°
Värmekonduktivitet/EN 14063-1  EN 12667  < 0,11
Värmekonduktivitet vid 50 % fuktkvot   0,18
Total svavelhalt/EN 1744-1, clause 11 - < 0,8 - - - -
(likvärdig SP-Metod 0658) vikt %
 <0,8 vikt%
Syralöslig svavel/EN 1744-1, clause 12 (vikt %) - < 0,8 - - - -  <0,8 vikt%
Kloridhalt/EN 1744-1, clause 7 (vikt %) - < 0,1 - - - -  <0,1 vikt%
Karakteristisk tunghet ovan gvy, 100 år   0,450 ± 0,05
Karakteristisk tunghet under gvy, 100 år  < 0,250
Tunghet under gvy vid utläggning   > - 0,300
Volymbeständighet/EN 13055-1  Beständigt enligt lång erfarenhet
Frostbeständighet/EN 13055-2 Beständigt enligt lång erfarenhet
Emissioner Se note i ZA.1  -
Vattenpermeabilitet  > 10 -3 m/s
Brandegenskaper   Klass A1 utan testning
Kompressibilitet och tryckhållfasthet/
EN 13055-2 Annex A

10 % deformation CS (10), > 650

2 % deformation CS (2), > 300

Krypning (200kPa 24 hours)/EN 00088199 Annex C NPD

UTFÖRANDE
Leca Lättklinker 8/20 fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde.

UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt. I de fall produkten appliceras inomhus skall detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sveriges AB:s ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.