17/09/2019
logo

Leca® Infra 10/20

EGENSKAPER

  • Enbart bränd lera
  • Används inom anläggningsbranschen vid väg och järnvägsprojekt
  • Motfyllnad mot byggnader som isolering/dräneringsmaterial
  • Används till fördröjningsmagasin och gröna tak
  • Enkel hantering med låg vikt
  • Kan blåsas eller tippas på plats vid bulktransport

Leca® Infra 10/20 används för olika applikationer inom anläggningsindustrin och som fyllnad i och kring byggnader. 

Leca Lättklinker är bränd lera från Europa och Norden. Lera pelletiseras, torkas och expanderas i en roterande ugn vid temperaturer mellan 1100 °C och 1200 °C och siktas därefter upp till fraktion 8-20 mm. Leca Infra 10/20 är ett lätt, isolerande, dränerande och starkt material som används inom en mängd olika applikationsområden.

Visa alla

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Leca Infra 10/20 används i olika tillämpningar inom anläggningsindustrin som t.ex. lättfyllnad till infrastrukturprojekt. Produkten används även som isoleringsmaterial i byggnader, som lätt motfyllnadsmaterial kring byggnader och även till cementbundna fyllningar.
 

LAGRING
Leca Infra 10/20 är mycket tåligt för fukt, frost och för normalt andra förekommande ämnen. Levereras löst i bulk och kan både tippas på plats eller blåslossas.
 

FÖRPACKNING
Löst i bulk, ett fullt ekipage är ca 120 kubikmeter.

KARAKTÄRISTISKA VÄRDEN FÖR DIMENSIONERING

*Material- och säkerhetsfaktorer för dimensionering är inte inkluderade. Belastningsnivå utan förväntade deformationer.

Leca Infra 10/20
Egenskap Värde Enhet
Volymminskning vid packning  10-15 %
Tunghet (torr inkl. packning) 3,0 kN/m³
Dimensionerande tunghet: över grundvattenytan 4,5 kN/m³
Tunghet, lång tid, permanent under vatten 2,5 kN/m³
Initial lyftkraft 3,0 kN/m³
Friktionsvinkel 39 °
Kohesion, C’peak 0 kN/m2
Design stress* 150 kPa
Extern porositet 40-50 %


SPECIFIKATION

*Leca Infra 10/20 CE-märks enligt EN 15732. För mer specifikationer se tillhörande DoP.

Egenskap Leca Infra 10/20   Provningsmetod
Reaktion vid brand Euroklass A1    
Kornstorleksfördelning

8-20mm
Överkorn ≤ 10%
Underkorn ≤15%

% EN 933-1
Torr skrymdensitet 245-285
± 15%

kg/m³

EN 1097-3
Vattengenomsläpplighet > 10 -3 m/s  
Vattenångtransport 2    
Sammansättning/innehåll

Kloridhalt ≤ 0,1
Syralöslig svavel ≤ 0,8
Total svavelhalt ≤ 0,8

% EN 933-1
Krossmotstånd 10 % deformation CS (10), > 650 
2 % deformation CS (2), > 300 
MPa EN 13055-2 Annex A
Dynamisk kompression efter 2 000 000 lastväxlingar (120kPa) <1
 
% EN 15732, Annex B
Värmekonduktivitet < 0,11 W/mK EN 14063-1
Beständighet vid brandegenskaper mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid    
Beständighet vid termiskt motstånd mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid   EN 13055-2
Beständighet vid krossmotstånd mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid    
Beständighet vid motstånd mot dynamiska laster mot åldrande/nedbrytning Förändras inte över tid    
Beständighet mot kemikalier och biologiskt angrepp Förändras inte över tid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTFÖRANDE
Leca Infra 10/20 fördelas enkelt ut på aktuellt användningsområde. Vid bulktransport kan materialet antingen tippas på angiven plats eller blåsas dit.
 

UTTORKNING/HÄRDNING
Lättklinker innehåller vid leverans en viss mängd fukt som anges på leveranssedel vid bulktransport. I de fall produkten appliceras inomhus skall detta beaktas. Den tillförda fukten ska ventileras ut alternativt bedöms konstruktionen kunna torka ut själv utan att skada omgivande material.

 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sverige ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.