Cementbunden lättklinker

LBF

LBF står för lätt bunden fyllning och är Leca Lättklinker i kombination med cementinblandning.

En framtagen lösning för fyllningar som ska klara större laster och sättningar. LBF omfördelar lasten på jorden så att en jämnare sättningsbild erhålls när belastning från bankfyllningen är ojämn/ofördelaktig och om jordens sättningsegenskaper varierar. En grundförstärkning med LBF och lättklinkerfyllning är tekniskt och ekonomiskt konkurrenskraftig. Framförallt när de sättningsbenägna jordlagren har stor mäktighet.

LLP

LLP är en dubbelarmerad platta av cementbunden lättklinker som ger en lätt och relativt styv konstruktion som kan liknas vid en modern rustbädd.

Variationer i jordlagerförhållandena samt övergångar mellan olika grundförstärkningsmetoder och konstruktioner är exempel på förhållanden där en LLP kan vara lämplig. Det  är i regel då differenssättningarna kan bli av icke önskvärd storlek. Lösningen ger en reduktion av differenssättningar samt vid fordons- och tågpassager en reduktion av geodynamiska deformationer.

Relevanta dokument

Sektionsritning


På bilden finns en illustration kring hur cementbunden lättklinkerfyllning kan placerar i en vägbank eller järnvägsbank.

I vår projekteringsanvisning går att läsa specifikt om cementbunden lättklinker och det avsnittet hittar du bland annat genom att klicka här och ladda ner som PDF.

Kontakta oss om ditt projekt

Please register your details first