Överbyggnad

Utrustning och metodik är avgörande för optimal packning av obundna lager ovanpå lättklinkern.

Förutsättningar

Generellt sett gäller att där lättklinker används så utgör undergrunden ett mycket dåligt packningsunderlag. En stor packningsenergi som riktas mot en sådan undergrund riskerar att deformera och bearbeta den eller lättklinkern så att det resulterar i avsevärt lägre bärighet än vid anpassat utförande. Vår erfarenhet visar att val av utrustning och metodik är avgörande för att nå optimal packning av de obundna lagren uppe på lättklinkern.

Effekterna av ytuppluckring vid vibrerande packning är stor och fullgod packning nås endast i de nedre delarna av nedträngningsdjupet från packningsredskapet. Kompaktering av obundna lager på lättklinker bör ske efter principen att packa nerifrån och upp med gradvis minskande packningsenergi. För att kunna åstadkomma detta krävs antingen olika vältar eller en vält med möjlighet att ställa in rätt packningsenergi.

Överbyggnadsmaterial ska inte tippas direkt på utan bredvid lättklinkerytan. Ett minst 0,4 meter tjockt lager breds ut på lättklinkern. För hjulburna fordon under 2 ton krävs förstärkningslager om minst 0,3 meter och för fordon över 2 ton gäller 0,6 meter innan de ska trafikera ytan.

Ladda ner dokument

Val av vält

Vi rekommenderar en vält med justerbar frekvens eller en vält med möjlighet till både vibrerande och oscillerande packning. Med justerbar frekvens avses en mer eller mindre steglöst förändring av frekvensen och inte hög/låg läge. Packning ska utföras med en vält med statisk linjelast 10-20 kN/m eller med motsvarande packningseffekt.

Packning med vibrerande/oscillerande vält


Steg 1
Förstärkningslager läggs ut och packas därefter med 6 vibrerande överfarter eller tills packningstillväxten avstannat, med låg amplitud och hög frekvens.

Steg 2
Bärlager läggs ut och överbyggnaden packas med 6 oscillerande överfarter eller tills packningstillväxten avstannat.

Steg 3
Två överfarter med slätvältning.

Kontakta oss om ditt projekt

Please register your details first