Intervju | Möt den globala hållbarhetschefen Elina Kalliala på Ramboll Transport

elina_kalliala

Hållbar utveckling kräver bred samverkan och mod att experimentera

Elina Kalliala från Ramboll uppmuntrar byggoperatörer att utveckla nya saker – och dela sina bakslag. Att samarbeta på ett kreativt och 
modigt sätt hjälper oss att lösa gemensamma utmaningar.

Elina Kalliala är global hållbarhetschef på Ramboll Transport. Med omkring 3600 kolleger är hennes jobb att leda och utveckla hållbar utveckling inom sektorn mobilitet, infrastruktur och markanvändning.  

– Jag har varit på Ramboll Finland i 16 år. När jag började var jag doktorand i landskapsarkitektur med särskilt intresse för hållbarhet och internationella frågor. I min nuvarande roll har jag fått möjlighet att lära mig och verka för hållbarhetspraxis i olika länder och på olika kontinenter. Även om kulturerna och den praktiska tillämpningen skiljer sig åt är målen desamma för alla, säger Kalliala. 

Hållbarhet har alltid varit kärnan i Rambolls verksamhet.

– Vårt uppdrag är att skapa hållbara samhällen där naturen och människorna kan blomstra. Hållbarhet är en integrerad del av Rambolls verksamhet. Det fastslogs redan av professorerna Ramboll och Hannemann som grundade företaget 1945, säger Kalliala.

Rambolls strategi fokuserar på hållbarhet och de fyra övergripande områdena som är direkt kopplade till tuffa globala målen för biologisk mångfald och ekosystem, utfasning av fossila bränslen till nettonollutsläpp, resursförvaltning och cirkularitet samt resilienta samhällen och bebolighet. 

– När det gäller de här gemensamma delarna vill vi öka medvetenheten och kompetensen hos vår personal genom konkreta åtgärder och utveckla praktiska tillämpningar och lösningar tillsammans med våra kunder i alla våra projekt. Det räcker inte längre att bara fokusera på att minimera de negativa konsekvenserna. I stället måste vi också kunna öka de positiva effekterna av våra projekt mer övergripande och i linje med principerna för förnybar konstruktion.

greeen_roofs

Ett multifunktionstak med odlingsmöjligheter och upplevelser genom användning av regnvatten, Kampung Admiralty, Singapore
 

Hållbara material har en central roll

Miljövänliga produkter är av ett stort värde för hela byggsektorn.

– Vi står alla inför samma problem: vi måste hitta hållbara byggmetoder och där har hållbara material en väldigt central roll, säger Kalliala. När det gäller utveckling är förväntningarna höga på materialproducenterna. Därför uppmanar Kalliala alla operatörer att vara dristiga i sitt utvecklande och experimenterande med nya lösningar och när det är möjligt även samarbeta med konstruktörer och entreprenörer.

– Vi som bransch bör experimentera och utveckla resurseffektiva material som stöder den cirkulära ekonomin och kan erbjuda flera fördelar. Det här är en gemensam utmaning. Så det är viktigt för alla aktörer att arbeta aktivt tillsammans. Allt öppet och målmedvetet arbete kommer att snabba på den här omställningen. Hela sektorn har som mål att minska användningen av nya råvaror och material med hög utsläppsintensitet.

– Användningen av återvunnet material och potentialen för återanvändning av material bör övervägas noga redan i planeringsfasen. Medvetenheten om materialens egenskaper bör bli större så att vi vet exakt vilka material som används i byggandet och hur vi kan återanvända dem, säger Kalliala.

 
kings_cross_old_structure

Ingen koldioxidneutralitet utan cirkulär ekonomi

Oavsett om det är utsläpp, råmaterial eller förlorad biologisk mångfald är en cirkulär ekonomi ett tydligt och konkret sätt att ta sig an problemet. 

– Vi bör fundera på hur vi kan öka livslängden på befintlig bebyggelse och hur vi kan ta till vara de delar och material som demonteras när en byggnad har tjänat ut. Det finns redan bra exempel på hur delar och material från nedmonterade broar eller byggnader återanvänts eller hur en gammal bro kunnat höjas i stället för att bygga en ny högre bro, säger Kalliala.

Behovet och anledningen bakom varje byggprojekt måste man tänka igenom noga och även fundera över hur byggnaderna eller byggnadsdelarna skulle kunna användas eller återanvändas i framtiden. Det kräver också att uppdragsgivare, konstruktörer och byggherrar vågar experimentera.

– För att göra det lönsamt att producera nya produkter i större volymer behöver industrin ett gemensamt mål och en samsyn på hur produkterna ska användas.
 

En kultur som främjar kreativitet bidrar till att lösa utmaningarna 

Många av de utmaningar som branschen står inför, till exempel hur man uppnår koldioxidneutralitet, är gemensamma på global nivå. Dessa måste lösas på ett sätt som hjälper företag och samhällen att uppfylla sina utsläppsmål. Kalliala jobbar för närvarande med en rapport för internationella förbundet för rådgivande ingenjörer (FIDIC) om hur vi kan snabba på utfasningen av fossila bränslen i infrastruktursektorn. 

– Rapporten ska publiceras under sommaren 2023. Den ska ge exempel och stöd för bästa praxis och viktiga faktorer att ta hänsyn till i olika stadier av infrastrukturens livscykel, beskriver Kalliala. En kultur där alla vågar föreslå och prova nya saker, och där man tolererar misslyckanden, driver omställningen till hållbarhet framåt och hjälper oss att lösa gemensamma utmaningar. Att bygga förtroende, skapa ett gemensamt sätt att tänka och nå en hållbar samsyn på saker och ting kan lösa upp många låsningar. I rätta kreativ miljö och kultur kan kreativiteten smitta av sig, både i samhällen och bland fackfolk. Detta är något vi är i desperat behov av just nu och något vi alla kan bidra till. 

– Vi står inför helt nya utmaningar. Om vi bara fattar säkra och enkla beslut av rädsla för att misslyckas kommer vi inte långt.  Vi delar redan god praxis. Men vi borde också dela våra misslyckade försök och vara stolta över dem också. Vi måste utmana oss själva och varandra på ett genuint och seriöst sätt så att den nödvändiga förändringen kan bli verklighet. Enbart trygga, bekanta sätt att gå till väga räcker inte, säger Kalliala.

För samhällets och människornas bästa är det viktigt att ta vara på allas kreativitet. 

– Vi kan alla bidra på vårt sätt till att bygga en trygg och uppmuntrande miljö där kreativiteten kan användas på ett dristigt sätt. Kreativitet som drivkraft för hållbarhet talas det inte tillräckligt mycket om. Vi kan alla göra något.

I framtiden kommer alla i branschen behöva verka på ett hållbart sätt. Det finns inga alternativ. Och att vara proaktiv och samarbeta kommer med säkerhet löna sig i längden, avslutar Kalliala.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first