stad_next_step

Lecas nästa steg mot ett hållbart byggande

Hållbarhet är en fråga som måste tas på allvar, och runt om i Leca sker kontinuerligt ett hållbarhetsarbete för att vi ska kunna bidra till ett hållbart byggande. Stora som små steg tas. Det alla steg har gemensamt är att de är viktiga.
 

Enkla idéer håller oftast längre

1 kubikmeter nyupptagen lera ger 5 kubikmeter tålig, naturlig lättklinker som kan användas till allt från fyllningar, blomkrukor till ballast i betong och broelement. För att upprätthålla en resurseffektiv produktion fokuserar vi alltid på att producera så lite avfall som möjligt under processen.

Leca har åtagit sig att reducera utsläppen med 50 % före 2030, och för att det ska vara möjligt krävs viktiga och kraftfulla åtgärder. Genom att använda alternativa och mer miljövänliga råvaror och energislag, fokusera på modern och beprövad miljöteknik, kontinuerlig förbättring av produktionsmetoder och produkter, kan användningen av icke-förnybara resurser minskas.

Leca Lättklinker är ett lättfyllnadsmaterial som består av det naturliga materialet lera, vilket inte är en resurs det råder brist på. Det är motståndskraftigt mot frost och kemikalier men också hållbart över tid. Det gör att det går att gräva upp och återanvända fullt ut i nya applikationer.

Återanvändning: Leca Tur & Retur

Återbruka mera. För varför tillverka nytt när man kan återanvända? Livscykeln på Leca Lättklinker behöver inte vara linjär, den kan väldigt enkelt också bli cirkulär.

Vi på Leca Sverige ser ett tydligt behov av att kunna leverera en hållbar produkt och utöver de investeringar som görs i exempelvis produktionsprocessen har vi också ett program för återköp - Leca Tur & Retur.

Läs mer om Leca Tur & Retur här.

Marknadens bästa EPD

I EPD:n för Leca Lättklinker hittar du information om produktens miljöpåverkan, baserad på materialets hela livscykel. En EPD, Environmental Product Decleration, är en miljödeklaration som presenterar objektiv och jämförbar miljöinformation om en produkt och dess användning, verifierad av en tredje part.

Leca Infra Eco som består av återanvänd lättklinker har marknadens lägsta EPD för lättfyllnadsmaterial, med ett Co2 avtryck på 0,46 kg per kubikmeter. 

Läs mer om EPD för Leca Lättklinker

Från kol till 100 % träpellets

På vår produktionsanläggning i Finland har Leca investerat drygt 1,7 miljoner euro för att bygga en förbränningslinje för träpellets på fabriken. Linjen togs i drift i slutet på 2022.

Genom omställningen till träpellets kan fabriken minska sina koldioxidutsläpp med 23 000 ton om året, från 38 000 ton till runt 15 000 ton. Investeringen är en del av ett större projekt där Leca Finland siktar på att göra verksamheten helt koldioxidneutral.

Investeringar för en hållbar produktion

Ett viktigt steg mot en mer hållbar produktion och mindre koldioxidutsläpp är den biogasanläggning som har byggts på Lecas fabrik i Hinge.

Investeringen innebär att fossila energikällor har bytts ut mot biomassa som annars skulle placerats som avfall. Dessutom kommer projektet att göra det möjligt för anläggningen att leverera uppvärmning till fjärrvärmenätet i närområdet.

Hållbar återställningsprocess

Om det av någon anledning inte är möjligt att hämta mer lera från en lertäckt avslutas grävprocessen och återställande startas. I Hinge hände detta för drygt 50 år sedan och idag är det svårt att tro att där en gång funnits ett brunt lerfält. Det natursköna området bakom fabriken verkar vara helt orörd med mängder av träd, buskar, sjöar och vilda djur.

Naturen hittar alltid ett sätt att återhämta sig och därför är planen för det nuvarande lerfältet i Hinge att låta naturen sköta sig själv, med lite hjälp från oss, enligt riktlinjer från experter. Riktlinjerna syftar till att stärka den biologiska mångfalden, som redan är mycket stark i både de gamla och nya lerfälten nära fabriken. Runt fabriken lever salamandrar, hjortar, honungsbin sida vid sida. Just honungsbina finns där då vi låtit några biodlare att ha bikupor i närheten så att bina kan pollinera blommorna.

Hållbarhet och råmaterial med Susanne Bay Jensen

En tung industri med stora rykande skorstenar. Men tittar man lite närmare så märker man för det första att det mesta av den där ”röken” faktiskt är vattenånga och för det andra upptäcker man att den omgivande landsbygden lever i symbios med natur och industri. En industri som har respekt för och ger plats för naturen.

Vi satte oss ned med Susanne Bay Jensen, Operations Director på Leca International, för att prata om våra åtgärder och planer för att bevara biologisk mångfald. Läs intervjun här.

Grön el

Som en del av koncernens arbete med hållbarhet var det naturligt att gå över till förnybar el. Från och med den 1 januari 2018 har verksamheter inom Saint-Gobain i Norden gått över till grön el. Övergången till grön el innebär att Saint-Gobain i Norden nu ännu mer än tidigare kan leverera produkter med reducerad koldioxidpåverkan sett ur produkternas livscykel, vilka också bidrar till mer hållbara byggnader som kan certifieras enligt LEED, BREEAM eller Miljöbyggnad.

På Lecas produktionsanläggning i Avelar har vi investerat i en solpark som ska förse anläggningen med grön el, men också gynna samhället runt omkring.

Minska CO2-utsläpp och öka transportkapaciteten med Leca® Lättklinker

Leca Lättklinker är ett lättviktsmaterial som kan levereras i olika former såsom bulk, storsäck eller småsäck. Det kan även appliceras på svårtillgängliga platser med hjälp av specialanpassade blåsbilar. Detta gör Leca Lättklinker till en effektiv lösning för att öka lastkapaciteten på lastbilar, vilket minskar antalet fordon på vägarna och därmed även CO2-utsläppen.

Utöver detta, minskar användningen av Leca Lättklinker även slitage på väginfrastrukturen och bidrar till att sänka transportkostnaderna.

Prata med en Leca-specialist

lera_fötter_steg

Please register your details first