Rening och filtrering

Lättklinker har egenskaper som kan rena vatten ända upp till dricksvattenkvalitet.

Filtralite® är ett varumärke utvecklat av Leca med produkter speciellt utformade för olika typer av vattenrening. Det används till allt från att få fram dricksvatten till att ren avrinning från jordbruk. Filtralite är effektivt och bidrar till vattenrening i många sammanhang med leveranser världen över.

Filtermaterial av hög kvalitet

Filtralite erbjuder ett filtreringsmaterial av hög kvalitet för flera typer av vattenrening:

  • Filtralite Pure för rening av dricksvatten, både fysisk filtrering och biologisk rening
  • Filtralite Clean för rening av avloppsvatten, både biologisk rening och tertiär filtrering
  • Filtralite Nature för lokal vattenrening.

Torr skrymdensitet inom intervallet 500 till 1600 kg/m³ och kornstorlekar från 0 till 20 mm kan anpassas för särskilda ändamål.

Utöver låg densitet och hög porositet har Filtralite hög nötnings- och slaghållfasthet. Läs mer på Filtralite.com

Stormclens™ - Kombinerad lösning för dagvattenhantering

I takt med att kunskapen om dagvatten och dess föroreningar förbättras, ställs högre krav på effektiv rening av bl.a. fosfor och metaller. Samtidigt leder högre nederbörd och fler extremflöden till att behovet av fördröjningsmagasin ökar. Detta gäller särskilt i tillväxtområden där naturliga fördröjningsfunktioner ersätts med byggnader eller hård yta.

Genom att sammanföra två beprövade metoder har Leca International i samarbete med WEREC Water Ecosystem Recovery tagit fram en lösning som ger effektiv avskiljning av föroreningar samtidigt som magasineringskapacitet erhålls. Investeringskostnaderna är låga i jämförelse med konventionella lösningar och eftersom konceptet är helt passivt blir även driftkostnaderna låga.

Lösning med kassett eller bädd

Leca-materialet Filtralite-P avskiljer suspenderade ämnen, fosfor och tungmetaller, samtidigt som materialets höga porositet ger en betydande magasineringskapacitet. Beroende på lokala förhållanden så kan filtret installeras som en kassett-lösning eller som en filterbädd.Lösningen med filterbädd är framtagen för förhållanden där det finns tillgång till parkytor eller en oasfalterad yta intill de hårdgjorda ytorna, som medger materialbyte med grävmaskin. I trängre miljöer kan kassett-lösningen sänkas ner under marken och materialbyte sker genom installerade brunnslock med hjälp av slambil.

Lösningen konstrueras enligt WEREC:s filterteknik vilket ger hög reningsförmåga och en livslängd på minst 10 år. Därefter byts filtermaterialen ut. Werecs dimensionering och teknik säkerställer att flödet och uppehållstiden blir optimal för tillrinningsområdets storlek och karaktär. Oljeföreningar avskiljs i ett för-filter bestående av organiskt filtermaterial och bidrar också ytterligare till metallavskiljningen.

Kommunala dagvattensystem och privat fastighet

Den tekniska lösningen är utformad för att passa både kommunala dagvattensystem och privatägda fastigheter. Hittills har det varit svårt att nå lönsamhet för fastighetsägaren om denne både ska fördröja och rena dagvattnet. Med vår lösning kan fastighetsägaren göra just det. Ägare till mindre fastigheter kan få dessa fördelar om man går ihop och delar på en gemensam anläggning.

Många kommuner planerar nu dagvattenhanteringen så att den ska klara framtidens ökade flöden. Filterbäddarna eller kassetterna kan dimensioneras för att bidra till ökad fördröjningskapacitet, till exempel med magasineringsvolym för 1-2-årsflöden eller mer.

Funktionen att rena vatten från föroreningar är väl tilltagen och anpassad efter forskningsresultat som visat på problem med läckage från många konventionella filtertyper. Vår lösning bygger på en större filtervolym där filtermassan byts med maskin eller slamsugning, och betydligt mer sällan, vart 10:e år. Reningskapaciteten sänker mängden föroreningar till nivåer under de riktvärden som är aktuella i svenska kommuner.

Efter installation täcks filtret över och marken kan användas som grusbelagd parkeringsplats, lekplats eller grönyta. Huvudbädden har tillräcklig bärighet utan förstärkning.

Reningseffekt och magasineringskapacitet

Tabellen visar exempel på reduktionsgrader för olika föroreningar, uppmätt på riktigt dagvatten över en period på 6 månader. Värdena kan variera beroende på inkommande halter av föroreningar, dimensionerad uppehållstid m.fl. Filtret kan givetvis dimensioneras upp så att avskiljningen ökar ytterligare.

Vid dimensionering som gör att koncentrationerna av metaller och fosfor går ner till vanliga kommunala gränsvärden har anläggningen en magasineringskapacitet som motsvarar ca 60 % av ett sexmånadersregn i 10 minuter och 40-50 % av ett ettårsregn. Redan vid den nivån ger anläggningen alltså en tydlig fördröjning som bidrar till jämnare flöde nedströms.

Om anläggningen behöver magasinera ett ettårsregn helt och hållet, eller ett tvåårsregn (ca 8 mm på 10 minuter) kan den dimensioneras även för dessa vattenvolymer.

Ämne Reduktion %
Fosfor total 63,4
Fosfat 59,9
Krom 67,0
Koppar 64,2
Nickel 64,7
Bly 79,2
Zink 92,9

Ekonomi och finansiering

Med vår teknik tjänar fastighetsägaren på att själv ta hand om dagvattnet. I de flesta kommuner kommer man då att slippa den kommunala brukningsavgiften. Utslaget på tio år kostar brukningsavgiften i många fall avsevärt mer än investeringen och driften av vår anläggning. Vi hjälper er med att utforma anläggningen så att den anpassas till de lokala förutsättningarna och vi tar hänsyn till vilka riktvärden och taxebestämmelser som gäller i kommunen.
 

Exempel på installationer
 

  • I Örebro kommun installerades 2017 ett dagvattenfilter enligt kassett-principen för den beskrivna metoden. Det primära syftet med installationen var att avskilja oljeföroreningar samt fosfor. Dimensionerat vattenflöde var 10 l/s och uppskattad livslängd på filtermaterialet är 10 år. 
  • I Älvsjö, Stockholm, installeras i december 2017 ett kassettfilter med syfte att avskilja fosfor och metaller. Dimensionerat flöde är 20 l/s.
     

WEREC Water Ecosystem Recovery AB
Sam Ekstrand, sam.ekstrand@werec.se
www.werec.se

Please register your details first