Intervju | Minskade utsläpp framtiden för Europas jordbruk

intervju_aerotop

De senaste europeiska lagkraven på utsläppsminskningar har fått jordbrukare och övriga jordbrukssektorn att agera och effektivt hantera problemen med utsläpp av skadliga gaser i omgivningen.

De senaste åren har branschen sett ökade krav på effektiva lösningar som avsevärt minskar utsläppen av skadliga gaser som ammoniak, vätesulfid (H2S) och metan. Utmaningen för många inom jordbrukssektorn är att införa en lösning i befintliga jordbruksmetoder som inte bara effektivt minskar utsläppen till de nivåer som fastställs i EU-lagstiftningen. Den ska också vara kostnadseffektiv och inte medföra några betydande störningar i det dagliga arbetet.
 

Om AEG

Brittiska AEG Ltd har nära band till och erfarenhet av jordbrukssektorn. Företaget har därför på nära håll kunnat se det ökade behovet av att snabbt hitta en lösning på problemen med utsläpp av skadliga gaser. Darragh Magee är vd för AEG. Han berättar hur företaget har blivit känt för att ta fram lösningar för jordbruksägare för hantering av storskaliga gasutsläpp:

 – AEG grundades 2015 och är specialister på lagring och hantering av slam och rötrester. Teamet bakom företaget har sammanlagt 30 års erfarenhet inom sektorn och har haft ett nära samarbete med Leca sedan 2010.

Han fortsätter:
– När vi först började studera den här marknaden var målet att kontrollera dålig lukt från jordbruksslam och rötrester från anaerob nedbrytning. Skälen var främst sociala, till exempel att reducera förekomsten av dålig lukt i närområdet. Enligt Darragh Magee har den förändrade lagstiftningen inom jordbrukssektorn medfört att alla i branschen idag är medvetna om vikten av att minska utsläppen från boskapsproduktion, särskilt inom gris- och mejerisektorn.

 – Idag finns en allmän skyldighet för bönder att öka slamlagringskapaciteten från fyra till sex månader. De har också krav på sig att täcka slamtankar och bassänger.
 

Deadlines för jordbrukssektorn

Den utmaning som jordbruksindustrin står inför är att hitta en långsiktig lösning för att minska gasutsläppen. Jordbrukssektorns speciella villkor gör att det viktigaste är att hitta en lösning som är konsekvent.

– I Storbritannien införs kraven successivt under en sjuårsperiod. Först ut var större grisbönder som till februari 2021 ska ha täckt alla slammagasin. Därefter kommer större mjölkbönder och medelstora grisbönder. Mindre enheter i dessa båda sektorer ska ha täckt allt slam till 2025 medan mindre gårdar har fram till 2027 på sig att ha genomföra förändringarna, säger Darragh. Under 2021 ändras Storbritanniens så kallade SSAFO-lagstiftning som reglerar lagring av ensilage, slam och jordbruksolja till att omfatta även rötrester och flytande matavfall.

– Därefter följer införandet av IPPC-tillstånd inom hela industrin. Det här innebär att marknadens behov kommer att växa avsevärt de kommande fem åren. Leca AeroTop har en intern struktur som gör att det flyter och bildar ett lock.
 

Utmaningarna med brexit

Utmaningarna som brexit gett upphov till innebär inte att Storbritanniens bönder kan luta sig tillbaka i tron att utsläppen av farliga gaser inte kommer att påverka dem. Konsekvenserna av EU-direktiven kommer att vara påtagliga även i den brittiska jordbrukssektorn.

– Till följd av brexit och fjärmandet från den gemensamma jordbrukspolitiken inför Storbritannien en ny jordbrukslagstiftning som ska leda till miljöförbättringar, och vars tonvikt är ”allmänna medel för det allmänna bästa”. Om de brittiska köttbönderna ska överleva kommer de tvingas att minska utsläppen för att inte mista sina tillstånd och tvingas lägga ned produktionen.
 

Hur erbjuder Leca AeroTop en effektiv lösning?

Det upptäcktes 2015 att Leca Lättklinker kunde tillhandahålla en effektiv lösning för att eliminera utsläppen av skadliga gaser. Bakgrunden var historisk forskning utförd av Leca Danmark som sedan testades och tillämpades direkt på jordbruksmarknaden.

 – Efter lyckade tester där man jämförde polymerbehandlad Leca med Leca AeroTop släpptes produkten på marknaden 2015, säger Darragh. Han förklarar bakgrunden till Leca AeroTops goda resultat och varför lösningen har varit effektiv.

– Dess interna struktur gör att materialet flyter och bildar ett lock. Detta lock gör att vinden inte i samma utsträckning kan piska upp ytan på slammet och frigöra gaserna. Lättklinkerns oregelbundna form och storlek bildar en barriär som hindrar gaserna från att passera. Järnoxiderna i lermineralets struktur fungerar som en katalysator för kemisorption av ammoniak, vätesulfid (H2S), metan och andra organiska föreningar. För att skapa en lösning som varaktigt minskar utsläppen behandlas Leca AeroTop med en vattenavvisande beläggning som förhindrar att materialet absorberar fukt och sjunker. Alternativa material har visat sig börja sjunka 3-4 månader efter installationen.

– Med Leca AeroTop är inte heller avfallshanteringen ett problem. Eftersom det är ett naturligt organiskt material är det bara att sprida ut och plöja ned det i omgivande mark. Och att både EU och Storbritannien klassar Leca som bästa tillgängliga teknik (BAT) är bevis på hur effektiv lösningen är för att minska utsläppen.
 

Enkel leverans via blåslossning

Vetenskapen bakom produkten i all ära. Men Darragh tror att möjligheten att blåsa materialet på plats gör att Leca AeroTop ses som en ännu bättre lösning.

– Det gör installationsarbetet snabbt och enkelt. Om bara platsen går att nå kan Leca AeroTop blåsas ut på alla typer av bassänger, oavsett storlek och form. Vi har blåslossat Leca-material i tankar 18 meter upp i luften. Det är en stor fördel att kunna blåslossa materialet utan att först behöva förbereda tanken, bassängen eller det omgivande området.
 

Positiv feedback

De senaste fem åren har lovorden från jordbrukssektorn varit översvallande, och för sektorn har Leca AeroTop kommit att bli förstahandsvalet.

– Det stora antalet återkommande beställningar från kunder som vill installera Leca AeroTop i nya tankar eller bassänger i takt med att de utökar sin lagringskapacitet säger allt. Vi märker också hur grannarna blir gladare, eftersom den förbättrade kontrollen av utsläppen minskar mängden dålig lukt i området dramatiskt.
 

Framtiden för jordbrukssektorn

Darragh känner optimism inför framtiden, men också en viss oro eftersom han inser kraften i det betydande skifte som skett i allmänhetens och lokala myndigheters syn på miljön och gasemissioner från avfall.

– Jordbruket står för 24 % av de globala växthusgaserna, och av det kommer 65 % från boskapssektorn. Lagstiftarna ställer hårda krav på europeiskt och brittiskt jordbruk att minska sina utsläpp enligt Parisavtalet, och för industrin finns inget annat alternativ än att foga sig, säger Darragh.

Till det kommer också den internationella satsningen på grön energi och minskad användning av kemiska gödningsmedel.

– Det kommer tveklöst att resultera i en ökad och mer strategisk användning av slam och rötrester för både gräs- och odlingsmark. Det finns betydande ekonomiska fördelar med att minska utsläppen av ammoniak i atmosfären. Med 34,5  % ammoniumnitrat till en kostnad av 231 euro per ton är det ett ekonomiskt klokt beslut. Den miljömässiga, sociala och ekonomiska betydelsen av att täcka lagringsbehållare för slam och rötrester med Leca AeroTop är odiskutabel.

Darragh känner en fortsatt förhoppning om att AEG tillsammans med Leca ska kunna erbjuda bönder ett sätt att ta sig igenom de kommande årens prövningar, så att de kan trygga sitt levebröd och industrin.

Hållbarhet och miljö

Vi tar hållbart byggande på allvar. Läs mer om vårt viktiga hållbarhetsarbete och vilka åtgärder vi tar för att minska vår påverkan på miljön.

Referensprojekt

Vi har samlat olika referensprojekt inom en rad olika applikationer och användningsområden.

Projektera med lättklinker

Att projektera med Leca Lättklinker ska vara enkelt. Här kan du ladda ner komplett projekteringsanvisning eller enstaka avsnitt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Please register your details first