Biofilterinstallation | Olofströms vattenverk

vattenverk

En del av inkommande grundvatten har förhöjda halter av mangan vilket exempelvis kan missfärga disk och tvätt. 2015 genomfördes därför en biofilterinstallation i Olofströms vattenverk med syfte att reduceras halten av mangan.

Dricksvatten till 10 000 invånare

Vattenverket i Olofström uppfördes 1969-1970 och levererar idag dricksvatten till 10 000 invånare i kommunen. Produktionen är drygt 3000 kubikmeter per dygn vilket motsvarar en årlig produktion på 120 000 kubikmeter. Inkommande råvatten kommer från flera källor, både grundvatten och ytvatten.

En viss del av inkommande grundvatten har förhöjda halter av mangan. Mangan kan ge upphov till avsättningar i ledningar och kan även missfärga disk och tvätt.

I ett biofilter låter man mikroorganismer oxidera och omvandla löst mangan till olika oxider, företrädesvis brunsten (MnO2). Mangan faller då ut i fast form och kan avlägsnas genom backspolning av filtret. Av den anledningen valde man att göra en biofilterinstallation. 
 

Från sand till Filtralite®

Ett befintligt sandfilter kunde användas efter viss modifiering. Bland annat ersattes sanden mot Filtralite NC 1.5-2.5, ett effektivt bärarmaterial för mikroorganismer. Filtralite har en hög specifik yta och en inre porstruktur som möjliggör hög biologisk aktivitet per volymsenhet. Filtrets area är 25 kvadratmeter med ett filterdjup på 1 meter. Ytbelastningen är ca 2 m/timme vilket medför en produktion över filtret på drygt 1000 kubikmeter/dygn. För att skapa optimala förutsättningar för mikroorganismerna behöver pH höjas, från ca 6 till 8. Vid högre pH sker oxidation till brunsten lättare vilket ökar filtrets effektivitet. pH-höjningen sker genom att avlägsna löst kolsyra i en s.k. gas-stripper. Backspolning behöver bara utföras 2-3 gånger per år.

Vid uppstarten 2015 tog det ungefär fyra månader innan bakteriefloran hade etablerat sig och fungerade optimalt som ett biofilter. Inga externa bakterier tillsattes utan biofiltret aktiverades av i råvattnet naturligt förekommande bakterier.

Nyfiken på produkten Filtralite? Besök webbplatsen här för att läsa mer och hitta information om kontaktpersoner.

FAKTA


Objekt
Olofströms vattenverk, biofilterinstallation

År
2015

Produkt
Filtralite NC 1.5-2.5

Please register your details first