Vill undvika nytt ras orsakat av kvicklera | Trondheim

e6_trondheim_kvicklera_ras

Anlägger ny etapp på E6 genom områden med kvicklera – Leca lättklinker minskar risken för ras

Av Jan Vestre

Natten till den 24 april 2002 inträffar ett kvickleraras vid Leistadkorsningen utanför Trondheim. Upp till 250 000 kubikmeter massa rasar nära E6.

Raset drar med sig en av avfartsramperna till motorvägen och en pendlarparkering sjunker flera meter. I en rapport framtagen av universitetslektor Arnfinn Emdal och professor Steinar Nordal vid NTNU framgår det att fyllningsarbeten i den södra delen av området dagarna innan raset troligen var den utlösande faktorn.

Rasets omfattning anses bero på bristande säkerhetsåtgärder i hela det område som byggts upp genom markutfyllnad, vilket inkluderar en parkeringsplats. Omfattande fyllningsarbeten utförda under flera år har slutligen lett till en kollaps av den sköra kornstrukturen i leran.

Emdal och Nordal menade att det var oroande att ett så stort ras kunde inträffa i det relativt platta landskapet vid Leistadkorsningen, och att det därför var viktigt att finna orsakssamband för att undvika liknande ras i framtiden.
 

Ny etapp på väg E6

20 år senare är Nye Veier AS i full gång med att bygga en ny fyrfilig motorväg genom samma område. En helt ny etapp mellan Trondheim och Værnes ska enligt planerna stå färdig 2025.

Området runt Leistadkorsningen är en av två kartlagda fickor av kvicklera som kommer att ligga nära den nya motovägen. För att minska risken för nya ras har en rad åtgärder vidtagits.

Entreprenören Acciona Constructions har gett konsultföretaget Ramboll ansvar för detaljprojekteringen och att därmed ta reda på hur man bäst kan säkra de utsatta områdena mot nya ras. E6 Ranheim-Værnes är ett av de större infrastrukturprojekten som Rambøll har inom affärsenheten "Transport". Ett stort antal konsulter och ingenjörer har arbetat med projektet i flera år, berättar disciplinledare Øystein Dale vid Ramboll Trondheim.

Dale, som själv är geoteknisk ingenjör, förklarar att detaljprojekteringen innebär en rad olika arbetsuppgifter inom ämnesområdet geoteknik.

Det handlar om allt från att utföra markundersökningar med borrutrustning till att göra mer detaljerade beräkningar och dimensioneringar av bland annat slänter, fyllningar, stödkonstruktioner och grundläggningar av broar och kulvertar.

Markförhållanden

När det gäller markförhållandena på sträckan Ranheim-Værnes varierar de mycket, enligt Dale.

Det rör sig om allt från fasta moränavlagringar och berg, till mer mjuka massor bestående av lera och kvicklera. I området vid Leistadkorsningen består markförhållandena huvudsakligen av lera med ett djup på upp till 15 meter. Resultaten från fält- och laboratorieundersökningar visar att en stor andel av lerlagret är kvicklera, förklarar Dale.

Disciplinledaren berättar att utmaningen med Leistadkorsningen främst består i att bevara stabiliteten i massorna och säkra risken för ras. Detta samtidigt som kraven på sättningar i den färdiga vägbanan upprätthålls.

Detta är särskilt utmanande vid byggandet av på- och avfartsramperna till korsningen, eftersom detta medför en extra belastning över det terräng som har funnits tidigare.

Leca lättklinker

Enligt Dale bidrar användningen av lätta fyllmassor som Leca lättklinker till att uppfylla kraven både på stabilitet och sättningar.

Användningen av lätta fyllnadsmassor leder till en minskad belastning på terrängen och är en av flera åtgärder som bidrar till att lösa utmaningen med vägbygge i områden med krävande markförhållanden.

Totalt levererar Leca Norge hela 200 000 m3 för att säkra stabiliteten av den nya motorvägen. Lättfyllnadsmaterial används på de flesta dagzonerna på sträckan Ranheim-Værnes.Förutom att använda lätta fyllnadsmassor för att lösa utmaningar kopplade till stabilitet, sättningar och sättningsutjämning, har det även använts för att minska belastningen över befintliga kulvertkorsningar och minska jordtrycket i stödkonstruktioner, avslutar Dale

FAKTA


Entreprenör
Acciona Constructions

Projektör
Ramboll

Leca-produkt
Leca lättklinker

kvicklera_ras_lattklinker
Raset vid Leistadkorsningen år 2002 tog med sig en avfartsramp och en pendlarparkering (Från rapporten "Leistadraset den 24 april 2002 vid E6 Öst Sør-Trøndelag")
kvicklera_ras_lattklinker
Raset vid Leistadkorsningen år 2002 ledde till att pendlarparkeringen sjönk flera meter ner. (Foto: NVE)
kvicklera_ras_lattklinker
En rapport från NTNU konstaterade att omfattande fyllningsarbeten utförda under flera år slutligen ledde till ett kollaps av den sköra kornstrukturen i leran vid Leistadkorsningen. (Från rapporten "Leistadraset den 24 april 2002 vid E6 Öst Sør-Trøndelag")
kvicklera_ras_lattklinker
Leca lättklinker används som fyllmassa vid Leistadkorsningen (bilden) där det år 2002 inträffade ett större kvicklereras. (Foto: Acciona Constructions)

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first