Innovation möter hållbarhet i vertikal vägbank | Madrid

madrid

Under 2023 har flera områden i Madrid gjorts om för att skapa miljövänligare ytor för stadens invånare. Förbindelsen mellan gatorna Pedro Bosch och Doctor Esquerdo har varit ett av projekten som undanröjt hinder för människor att förflytta sig på ett hållbart sätt i staden. Bland annat har en ny cykelbana byggts. Arlita® har spelat en viktig roll i projektet genom att tillhandahålla en lätt och hållbar lösning för att bygga detta nya område.

Gator förbinds och skapar hållbara ytor för stadens invånare

En del av bron på gatan Pedro Bosch behövde rivas för att skapa den öppna ytan i korsningen med avenyn Ciudad de Barcelona. Detta nya område ger en barriärfri cykelbana som förbinder staden på ett hållbarare sätt.

Då projektet ägde rum i stadsmiljö och arbetet skulle samexistera med stadens invånare var det allt annat än enkelt att genomföra. Byggherrarna var tvungna att använda metoder som inte var för störande utan tog hänsyn till närmiljön och bullernivåer. Varje fas i projektet som orsakade damm eller buller granskades och åtgärdades.

En av utmaningarna med projektet var de arbeten som genomfördes i ett område med tunnelbana. Detta gjorde att arbetena behövde planeras med största noggrannhet, till exempel när marken skulle fyllas för att sänka trafiken från bron ned till gatuplan. Fyllnadsmaterialet var tvunget att vara så lätt som möjligt för att inte påverka belastningen på tunnelbanan.

Delen som som leder trafiken till gatuplansnivå utfördes därför i två etapper för att förbindelserna för bilar och bussar skulle kunna vara öppna hela tiden. Den första delen av lättfyllnaden med Arlita® (spanska varumärket för Leca® lättklinker) genererade en dimensionerad belastning på 400 kg/kubikmeter. Området närmast bron, med en höjd på 6 meter, utgjorde en belastning på 2400 kg. Om konventionellt fyllnadsmaterial hade använts i stället skulle överbelastningen ha blivit 12 000 kg. Valet av lättklinker minskade alltså belastningen med 80 procent.
 

Omslutning av banken med geonät

Projektet specificerades med Arlita utifrån viktiga tekniska parametrar för att lämpliga ödometerförhållanden (förhållanden som är nödvändiga för att materialet ska få rätt funktion) skulle uppnås. Dessa förhållanden brukar ofta skapas med hjälp av betongmurar, armerade stödmurar, gabionmurar eller till och med betongblocksmurar.

 Men i alla dessa lösningar innefattas betong och stål - som genererar stora utsläpp.  Behovet av en lösning som gick snabbt att utföra, var hållbar och gav litet klimatavtryck ledde fram till denna innovativa konstruktionslösning. För att säkerställa att systemet fungerade korrekt gjordes tester med olika geonät och olika geometrier tills man fick fram ett optimalt resultat för projektet. Alla tester utfördes i det geotekniska laboratoriet vid CEDEX i Madrid.

Under bygget behövde bara spontning med träskivor användas medan geonätet lades ut och materialet packades. Efter att andra lagret (i detta fall 60 cm tjockt) lagts ut och packats klart kunde den nedre delen av spontningen tas bort och läggas ovanför det övre lagret och så vidare tills man nått upp till specificerad nivå.

Tack vare den låga belastning som fyllnadsmaterialet påför undergrunden krävs inga fundament vid denna typ av konstruktion. Den ger hög stabilitet och kan utföras på extremt kort tid med mindre arbetsstyrka och färre maskiner (utläggnings- och packningsutrustning).
 

En hållbar och säker byggprocess

Att riva ett mer än 150 meter långt avsnitt av en bro i stadsmiljö var en utmaning av flera skäl. Dels var arbetet tekniskt komplext i sig, dels var området där arbetet skulle utföras mycket begränsat. I ett område tätt trafikerat av både människor och fordon blev det väldigt komplicerat att riva de delar av sträckan som utgjordes av bron. Dessutom behövde stora volymer av fyllnadsmaterial kunna fraktas till platsen. 

Detta problem tog projektör och stadsledningen med i sina beräkningar och kom fram till att användningen av lättklinker skulle ge stora fördelar (utöver den lägre belastning på tunnelbanan). Fördelarna var bland annat en snabb leverans (2600 m3 på 7 dagar) och färre transporter eftersom en lastbil kan transportera upp till 75 m3 jämfört med konventionellt material som har en transportkapacitet på 13-15 m3.  Detta innebar 75-80 procent mindre trafik och utsläpp.

När det gäller säkerheten bör det också framhållas att möjliga arbetsolyckor minskar tack vare att riskfyllda arbetsuppgifter undviks med till exempel stål och betong, tunga gjutformar som rör sig och så vidare, vilket är viktigt för dem som ska utföra arbetet.

FAKTA


Projekt
Rivning och ombyggnation av delar av gatorna Doctor Esquerdo och Pedro Bosch på avenyn Ciudad de Barcelona och järnvägen

Kund
Ayuntamiento de Madrid

Projektör
Torroja Ingeniería

Entreprenör
Acciona Construcción S.A

Leca-produkt
Arlita® L (motsvarar Leca Infra 10/20)

Volym
2 800 m3

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first