Kompensationsgrund

Undvik stabilitetsproblem och sättningar med Leca Lättklinker som fyllningsmaterial.

Stabilitetsproblem är vanligt förekommande i områden med svåra grundförhållanden. Dessa problem kan lösas genom att använda Leca Lättklinker som fyllningsmaterial. Dess lätta vikt minskar den extra belastningen på underlaget som därför kan upprätthålla tillräcklig stabilitet.

Leca Lättklinker för geotekniska tillämpningar har en dimensionerande volymvikt på endast 25% av traditionellt friktionsmaterial.

En mer detaljerad beskrivning kring utförande hittar du i vårt avsnitt om kompensationsgrundläggning i vår projekteringsanvisning. Klicka här för att ladda ner avsnittet.

Beräkningsexempel - sättningar

En byggnad ska uppföras som utgör en jämnt fördelad last på 10 kN/m². Marken i området är sättningsbenägen och förmågan att ta extra last svårbedömd, en fullständig lastkompensation önskas. Grundvattennivån ligger 1,5 m under marknivån.

Hur mycket jord ska schaktas bort för att kompensera lasten med Leca Infra 10/20?


Antaganden


Tunghet befintlig mark (γbef. mark):
19 kN/m³

Långtidstunghet Leca lättklinker (γLeca):
4,5 kN/m³

Densitet grus (ρgrus):
2000 kg/m³

Last som ska kompenseras (q):
10 kN/m²


Djup av befintligt material som byts ut mot Leca lättklinker beräknas :
ekvation_beräkningsexempel_leca

 


 

Genom att schakta bort 0,69 m av jorden och återfylla med Leca Infra 10/20 erhålls full lastkompensation.


Kontroll av upplyft

Om grundvattnet i exemplet plötsligt stiger till överkant lättklinkerfyllningen. Hur mycket krossmaterial med tunghet 20 kN/m³ krävs över lättklinkerfyllning för att den inte ska flyta iväg innan huset är på plats?

Lyftkraft Leca lättklinker: -2,5 kN/m³

Lyftkraften för det aktuella djupet (0,69 m) beräknas: -2,5*0,69 = -1,725 kN/m²

Överbyggnad av grus som motsvarar lyftkraften:
Lyftkraft/ρgrus = 1,725/20 = 0,08625 m = 8,7 cm

9 cm överbyggnad räcker för att hålla emot eventuell lyftkraft från lättklinkern.


 

Principlösningar

Förmågan hos Leca Lättklinker att minska den sättningsdrivande lasten används ofta såsom framgår av avsnitten nedan.

Figur 1. Kompensationsgrund, byggnad

Kompensationsgrundläggning, exempel med byggnad, uppskattad last och sättningskurva beräknad med Leca Lättklinker.

Anm: Observera att mindre sättningar ger lägre påfrestningar på konstruktionen. Detta kan tillåta besparingar på dimensioner och armering i t ex en betongplatta.

Figur 2. Kompensationsgrund i slänt

Figur 2 visar en byggnad i en sluttande terräng. En möjlig lösning för att upprätthålla stabiliteten i en slänt är att kompensera påförd last genom utskiftning.

Med denna lösning kan även en motfyllning bli överflödig.

Kontakta oss om ditt projekt

Please register your details first