VA-ledningar

Lätt, dränerande och isolerande fyllning, som kan minska grundläggningsdjupet på rörgraven.

Leca Lättklinker har använts som isoleringsmaterial sedan sextiotalet med god erfarenhet. Leca Infra 10/20 lämpar sig utmärkt som fyllning kring och i rörgravar, då markförhållanden kräver lättfyllning. Den låga vikten och enkla hanteringen av materialet medför snabb applikation. 

Genom användning av Leca Infra 10/20 blir fyllningen lätt, dränerande och isolerande. Med sin isolerande förmåga kan det medföra att grundläggningsdjupet på rörgraven kan reduceras vid användning av lättklinker som kringfyllning.

Under och runt själva ledningarna kan man använda sig av konventionella fyllnadsmassor om så önskas.
 

Relaterade dokument

Sektionsritning

Leca har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall utfört ett fullskaleförsök med lättfyllning intill ledningsgrav. Detta för att utforma en principiell metod som accepteras intill trycksatta ledningar samt andra VA-ledningar som ägs och underhålls inom Stockholm Stad. Sektionsritning illustrerar principskissen som tagits fram i projektet.

För kompletterande rådgivning kring hur man bäst utformar lättfyllningen kring ledningar för specifika projekt kringliggande ledningar m.m. kan du kontakta oss.

I vår projekteringsanvisning finns ett specifikt avsnitt om just rörgravar och lättfyllnad kring VA-ledningar. Det avsnittet kan du hitta här för att ladda ner som PDF.

Konstruktionsexempel

Bakgrund
Vid en exploatering med nya VA-ledningar ska markytan höjas med 0,5 m. Ledningarna ska ligga på ett djup ner till 2,3 m från markytan. Exploateringen ligger i ett område med sättningsbenägen mark och ledningspaketet genomkorsar en projekterad lättfyllning.
 

Frågeställning
Går det att lägga tunga massor runt ledningarna, modell SVOA, i detta avsnitt utan att få för stora sättningar?

Lösningen ligger i att överkompensera med lättfyllning på sidorna av de tunga massorna så att spänningen mot djupet inte blir större än om fyllningen runt ledningarna gjorts med lätta massor.

En spänningsberäkning enligt principritning ger en nollspänning på ca 3 m djup under markytan och därunder blir jorden avlastastad med ca 3 kPa på nivån 4 m under markytan. Detta innebär i praktiken att sättningar orsakade av tillskottslaster från höjning av markytan med 0,5 m kan kompenseras bort med Leca Lättklinker utan att det orsakar sättningar på djupet samtidigt som hela återfyllnaden i rörgravsschaktet kan utföras med tunga massor.

Beräkningarna förutsätter en bottenbredd på rörgraven om 1,0 m. Om bottenbredden ökas till 2,0 m blir spänningstillskottet 1 kPa i schaktbotten, vilket anses acceptabelt.
 

Svar
Under förutsättning att bottenbredden i rörgraven är max 2 m och det finns utrymme att kompensera med lättklinker på sidorna om ledningsgraven går det bra att kringfylla ledningarna med konventionella massor enligt modell SVOA, utan tillkommande sättningar. 

 

 

Uppbyggnad av lösning med Leca Lättklinker kring rörgravar

 
 

Kontakta oss för support

Please register your details first