Väg- och järnvägsbank

En tålig konstruktion med mycket små eller inga eftersättningar, som använts sedan 60-talet.

Leca lättklinker har använts för väg- och järnvägsbankar sedan 60-talet med god erfarenhet. Anvisningar och krav från Trafikverket i kapitlet för lättfyllning i TK Geo och i AMA Anläggning uppfylls av Leca Lättklinker. 

På denna sida får du ta del av:

  • Sektionsritning
  • Beräkningsexempel
  • Principlösningar
  • Relevanta dokument
  • Filmer

Vägbankar med lättklinker kan byggas upp i lager om ca 1,0 m innan packning. Utläggning av lättklinker kan ske utan stödfyllning, men innan slutgiltig komprimering av lättklinker ska stödfyllningen vara på plats upp till samma nivå som lättklinkern. En rätt utförd och packad fyllning, inklusive överbyggnad, ger en tålig konstruktion med mycket små eller inga eftersättningar. Deformation efter 2 000 000 dynamiska lastväxlingar med 120 kPa tryck är mindre än 1 %. 

Med geotextil runt lättklinker i gamla fyllningar kan dessa återanvändas vid restaurering eller nybyggnation. För att kunna utnyttja lättklinkerns porositet och genomsläpplighet på bästa sätt, kan man med fördel välja nålfiltad geotextil. En bank med lättklinker fungerar också som vattenmagasin med en porositet på mellan 40-50 % som tillfälligt kan ta hand om överskott på vatten. De isolerande egenskaperna gör lättklinker lämplig också som tjälisolering.

Relevanta dokument

Krav och råd enligt TRV infra & riktlinjer enligt Leca Sverige 

Trafikverkets dokument TRV Infra anger värden för överbyggnadstjocklek, stödfyllning och densitet för lättfyllnad i vägbank. De värden är inte samma som de värden vi på Leca Sverige har tagit fram för Leca Lättklinker.

Mått för överbyggnad vid ÅDT > 2000 bör vara 0,6m. I TRV Infra står det i dagsläget 0,7m.

Stödfyllningstjockleken bör vara 0,3m. 

Trafikverkets värden för lättklinker har inte justerats på många år. Ny data från våra erfarenheter visar att lättklinker håller bättre värden än de som idag står i TRV Infra.

Sektionsritning för en bankuppbyggnad 

Illustrationen föreställer en principiell sektionsritning för en bankuppbyggnad för järnväg och väg med Leca Lättklinker. Vänstra halvan illustrerar järnvägsbank och högra halvan illustrerar vägbank. Som framgår beror överbyggnadshöjden på vägkategori.

Illustration för överbyggnad av en väg bank med värden för leca lättklinker

Alla värden finns i vår Projekteringsanvisning för Leca Lättklinker och gör det lättare att projektera lättfyllning i väg. Avsnitt: Väg- och järnvägsbank, Tabell 4, Karaktäristiska värden för dimensionering med Leca® Infra 10/20.

Beräkningsexempel

En vägbank ska anläggas på sättningsbenägen mark. Vägbankens överyta ska ligga 2 meter ovanför be­fintlig mark. Tolerabelt lasttillskott om totalt 20 kN/m², vilket motsvarar dimensionerande trafiklast. Grundvattenytan är som högst 1,5 meter under befintlig mark. Ett alternativ med lättfyllnad av Leca lättklinker utreds.


Antaganden


Tunghet befintlig mark (γbef. mark):
18 kN/m³

Tunghet överbyggnadsmassor (γöverbyggnad):
20 kN/m³

Långtidstunghet Leca lättklinker (γLeca):
4,5 kN/m³

Den tolerabla lastpåförseln = dimensionerande trafiklast (20 kN/mm³). I detta exempel behövs därför inte trafiklasten tas hänsyn till.

Överbyggnadstjocklek ovan Leca:
0,6 m


Analys

Belastningen av vägbanken får inte överskrida befintlig last från marken. Därför kommer en del av befintlig mark behöva schaktas bort till förmån för Leca lättklinker.

Last från vägbank (2 m varav 1,4 m Leca lättklinker och 0,6 m överbyggnad enligt antagande):

överbyggnad)*0,6 m + (γLeca)*1,4 m = 20*0,6 + 4,5*1,4 = 12 + 6,3 = 18,3 kN/m²

Lastpåförseln från banken (18,3 kN/m²) måste kompenseras. För varje meter befintlig mark som ersätts med lättklinker kompenseras:

bef. mark) – (γLeca) = 18 – 4,5 = 13,5 kN

Last som ska kompenseras:
18,3 kN

18,3/13,5 = 1,36 m

Om 1,36 m (i djup) befintlig mark schaktas bort och ersätts med Leca lättklinker, har man även kompenserat för den tillkommande lasten från vägbanken som utgörs av 1,4 m lättklinker och 0,6 m överbyggnadsmaterial.

Principlösningar

Förmågan hos Leca Lättklinker att minska den sättningsdrivande lasten används ofta såsom framgår av avsnitten nedan.

Så reducerar Leca Lättklinker sättningar

Leca Lättklinker är ett naturligt lättfyllnadsmaterial som går att använda om och om igen. Genom att ersätta tunga massor med lättklinker kan man reducera eller eliminera sättningar.

I filmen förklarar vi hur det fungerar.

Packad och opackad Leca Lättklinker


I filmen går att se hur Leca Lättklinker läggs ut samt hur opackad och packad Leca Lättklinker ser ut och beter sig när man går i det. 

Så anläggs en vägbank med Leca Lättklinker

Att använda Leca är enkelt.

I denna korta animerade film visualiseras de olika momenten vid anläggandet av en vägbank med Leca Lättklinker steg för steg.

Kontakta oss om ditt projekt

Please register your details first