100-årig järnväg byggs ut med LLP | Roslagsbanan

roslagsbanan_LLP

Både kostnad och tid stod i fokus när man valde att installera LLP för en etapp av Roslagsbanan. En innovativ speciallösning med Leca® lättklinker.

LLP för Roslagsbanan

Roslagsbanan, en över 100 år gammal järnväg, har under lång tid rustats upp och förstärkts med dubbelspår för att öka dess kapacitet.  Det är faktiskt den sista kvarvarande smalspåriga järnvägen i Sverige för reguljära tåg. Den sträcker sig från Stockholms östra station och delar sedan upp sig på tre linjer (mot Kårsta, Österskär och Näsbypark). På en dag hanterar sträckan ca 53 000 påstigande. Hela projektet, som påbörjades 2010, beräknas att vara klart under 2021 och kommer också få nya tåg i samband med detta.
 

Etapp med lös gyttjig lera

Till etapp Lindholmen fick teknikkonsultföretaget Tyréns i uppdrag av SL (Storstockholms Lokaltrafik) att projektera en järnvägsbank som löpte över väldigt lerig mark med högt vattenstånd. Lena Mörén var ansvarig för geotekniken men också den som projekterade lösningen med cementbunden Leca lättklinker.

Det var en sträcka med låg bank, relativt mäktig (2-4 m) torv ovan lös gyttjig lera. Järnvägsprofilen fick inte höjas och markanspråket var litet. Det vill säga, vi fick inte ta mer mark för förstärkningsarbetet, berättar Lena Mörén.
 

Kostnad och tid avgjorde

Flera alternativ vägdes mot varandra. Påldäck var ett alternativ som diskuterades, men som valdes bort av kostnadsskäl.

Vi tänkte oss därför i första hand KC-pelare med kombination av masstabilisering. Men på grund av tidsbrist i arbetsskedet, det fanns bara ett visst antal månader att utföra förstärkningsarbetet på, och utrymmesskäl då arbetsområdet gick nära både sjö och kommunal GC-bana så valdes även detta alternativ bort, säger Lena Mörén. 

Den valda lösningen blev istället en så kallad LLP. LLP står för Lastspridande lätt platta och är en cementstabiliserad lättklinkerplatta som är armerad.

LLP verkade vara ett kostnadseffektivt och även tidseffektivt sätt att få upp både bärigheten och stabiliteten på sträckan utan att behöva höja profilen, säger Lena Mörén.

Installationen av den cementbundna lättklinkern skedde under hösten 2020. Den genomförs genom att två flöden, blåst lättklinker och pumpad cementblandning (slurry), möts i ett speciellt framtaget munstycke. Den cementbundna lättklinkern läggs sedan ut och packas i skikt tillsammans med armeringsnät. 
På filmen går att se hur detta såg ut i verkligheten.

LLP är inte den vanligaste lösningen vid användandet Leca lättklinker. Utan får anses vara något av en speciallösning som krävs vid ganska specifika situationer. Lena Mörén menar att det är mycket möjligt att hon kan komma att projektera lösningen igen:

Tänker att det är bra på torvsträckor med relativt låga bankar.

FAKTA


Objekt
Roslagsbanan, etapp Lindholmen
 

Beställare
SL
 

Projektering
Tyréns AB
 

Entreprenör
Rosenqvist Entreprenad AB
 

Leca-produkt
LLP

Kontakta oss med dina frågor

Please register your details first